Начало  /   Счетоводна кантора  /   Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Абонаментно Счетоводно обслужване

Завеждане (Презавеждане) на Счетоводството:
√ Преглед и Анализ на Счетоводната Отчетност
√ Изготвяне (актуализиране) на Индивидуален сметкоплан
√ Изготвяне (актуализиране) на Счетоводна политика
√ Изготвяне (актуализиране) на Счетоводен и данъчен амортизационен план на ДА
√ Завеждане на Начални салда и Обороти по счетоводните сметки

Текущо (ежедневно):
√ Приемане, преглед и класифициране на Първичните счетоводни документи
√ Обработване и осчетоводяване на Първични счетоводни документи
√ Подреждане и архивиране на осчетоводените Първични счетоводни документи
√ Създаване на Вторични счетоводни документи
√ Създаване на Счетоводни регистри
√ Изготвяне на Справки за задълженията към доставчици
√ Изготвяне на Справки за вземанията от клиенти
√ Изготвяне на Справки и Документи при проверки и ревизии

След изтичане на всеки календарен месец:
√ Междинно (месечно) приключване на Счетоводните регистри
√ Съставяне на Месечна Оборотна ведомост
√ Съставяне на Междинен (месечен) финансов отчет
√ Изготвяне на Справка за натрупаните обороти 12 месеца назад
√ Изготвяне и подаване в НАП на Документи и регистрация по ЗДДС
√ Изготвяне и подаване в НАП на Дневници за покупките
√ Изготвяне и подаване в НАП на Дневници за продажбите
√ Изготвяне и подаване в НАП на Справки-декларации за ДДС
√ Изготвяне на Платежни документи за плащане на ДДС

След изтичане на всяка календарна година:
√ Годишно приключване на Счетоводните регистри
√ Съставяне на Годишна Оборотна ведомост
√ Съставяне и представяне в НСИ на Годишен отчет за дейността
√ Съставяне и представяне в НАП на Годишна данъчна декларация
√ Съставяне и обявяване в ТР на Декларация от предприятия без дейност
√ Съставяне и обявяване в ТР на Годишен финансов отчет
√ Изготвяне на Платежни документи за плащане на Данък печалба

Еднократни Счетоводни услуги

Годишно счетоводно и данъчно приключване с дейност:
√ Приемане, преглед и класифициране на Първичните счетоводни документи за финансовата година
√ Обработване и осчетоводяване на Първични счетоводни документи
√ Подреждане и архивиране на осчетоводените Първични счетоводни документи
√ Създаване на Вторични счетоводни документи
√ Създаване на Счетоводни регистри
√ Годишно приключване на Счетоводните регистри
√ Съставяне на Годишна Оборотна ведомост
√ Съставяне и представяне в НСИ на Годишен отчет за дейността
√ Съставяне и представяне в НАП на Годишна данъчна декларация
√ Съставяне и обявяване в ТР на Годишен финансов отчет
√ Изготвяне на Платежни документи за плащане на Данък печалба

Годишно счетоводно и данъчно приключване с дейност, когато приходите и разходите за дейността са под 500 лв.:
√ Приемане, преглед и класифициране на Първичните счетоводни документи за финансовата година
√ Обработване и осчетоводяване на Първични счетоводни документи
√ Подреждане и архивиране на осчетоводените Първични счетоводни документи
√ Създаване на Вторични счетоводни документи
√ Създаване на Счетоводни регистри
√ Годишно приключване на Счетоводните регистри
√ Съставяне на Годишна Оборотна ведомост
√ Съставяне и обявяване в НСИ на Декларация от предприятия без дейност
√ Съставяне и обявяване в ТР на Декларация за липса на дейност

Цени Счетоводни услуги

"Да работиш бързо означава да правиш бавни движения без прекъсвания между тях."